Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Aanwijzing van de partijen

1.1) In dit document worden de voorwaarden vastgesteld waaronder SIDETOURS gebonden is aan de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie het zaken doet en die wordt aangeduid met de term “klant”.

Artikel 2. Inhoud van de diensten

2.1) Door de huidige algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, verklaart de klant uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het feit dat de door SIDETOURS geleverde diensten, diensten zijn voor het vervoer van personen aan boord van een zijspan.

2.2) Bijgevolg zijn de geleverde diensten wettelijk onderworpen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten voor het vervoer van personen en die van kracht zijn op de dag van aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

2.3) In dit verband, en om de naleving van de geldende regelgeving te rechtvaardigen, verklaart SIDETOURS dat zij over alle vergunningen, licenties en toelatingen beschikt die vereist zijn voor het vervoer van passagiers tegen betaling:

2.4) SIDETOURS geniet eveneens van de wettelijke waarborgen die vereist zijn voor contracten voor personenvervoer en verklaart de volgende verzekeringspolissen te hebben afgesloten:

KBC Verzekeringen NV – VERZEKERINGEN KARL DE BRABANDERE
GENTSESTEENWEG 77A
8530 HARELBEKE

 • Verplichte aansprakelijkheidsverzekering
 • verzekering rechtsbijstand
 • gedeeltelijke omniumverzekering brom- en motorfiets
 • verzekering bijstand

2.5) Het vervoer wordt verzorgd door een privé-chauffeur en kan gepaard gaan met een optionele dienst die bij de reservering wordt besteld.

2.6) U als klant wordt aanzien als passagier van een motorfiets met zijspan. Hierbij wordt u gezien als zwakke weggebruiker.

Artikel 3. Ophalen en terugbrengen passagiers

3.1) Het ophalen en afzetten vindt plaats op het bij de reservering aangegeven adres.

3.2) SIDETOURS  behoudt zich het recht voor de voorgestelde ritten te wijzigen of te annuleren indien het comfort, de veiligheid van de klanten of een technische noodzaak dit noodzakelijk maken.

3.3) SIDETOURS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verkeersopstoppingen, vertragingen, onregelmatigheden, stakingen, slecht weer, ongevallen, ernstige verwondingen, vertragingen, diefstal/verlies van voorwerpen.

Artikel 4. Reservering / betaling van de ritten

4.1) Voor individuen:

De reservering wordt volledig betaald bij de bestelling op onze website. Het is ook mogelijk om een reservering in te plannen via mail waarbij er betaald wordt via overschrijving.

4.2) Voor professionals:

De reservering moet vergezeld gaan van de betaling van het voorschot van 40% van het totale bedrag van de prestatie, dat een wezenlijke en bepalende voorwaarde van de reservering vormt. Bij gebrek aan betaling van het voorschot, zal SIDETOURS de reservatie niet bevestigen en de beschikbaarheid van het voertuig en chauffeur niet garanderen.

Artikel 5. Annulering

5.1) SIDETOURS behoudt zich het recht voor om de voorgestelde ritten te wijzigen of te annuleren indien de veiligheid van de klanten of een technische noodzaak dit vereist.

Artikel 5.2. Totaal annulering

De wijziging van de datum van het evenement wordt beschouwd als een volledige annulering en geeft aanleiding tot de toepassing van de volgende annuleringsvoorwaarden:

Alle totale annuleringen die meer dan 24 uur voor het evenement plaatsvinden, worden terugbetaald.

Alle totale annuleringen die minder dan 24 uur voor de manifestatie gebeuren, zullen gefactureerd worden aan 100% van het totale bedrag. Indien de rit al betaald is wordt deze niet terugbetaald.

Artikel 6. Onderbreking

6.1) Elke onderbreking van de reis tijdens de dienst, te wijten aan de wil van de klant, zal geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

Artikel 7. Verbintenissen van de klant (passagier)

7.1) Wanneer u SIDETOURS als Passagier gebruikt, belooft u om:

 1. zich op een gepaste manier te gedragen tijdens de Rit, zodat de concentratie of het rijgedrag van de Bestuurder of de rust van de andere Passagiers niet wordt verstoord;
 2. het voertuig en de netheid van het voertuig van de Bestuurder te respecteren;
 3. de Bestuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen als u niet op tijd op de plaats van afspraak zult zijn;
 4. op de plaats van afspraak tot minstens 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de Bestuurder te wachten ;
 5. aan de Bestuurder die dat vraagt, uw identiteitskaart of een ander document dat uw identiteit aantoont, voor te leggen;
 6. tijdens een Rit geen artikel, goederen, product of dier mee te nemen dat het rijgedrag en de concentratie van de Bestuurder zou kunnen verstoren of waarvan de aard, het eigendom of het vervoer in strijd is met de geldende wettelijke voorschriften;
 7. bij een grensoverschrijdende Rit ieder document waarmee uw identiteit en uw recht om de grens over te steken, worden aangetoond, bij te houden en beschikbaar te houden voor de Bestuurder en iedere instantie die daarom vraagt;
 8. ervoor te zorgen dat uw andere Passagiers contact met u kunnen opnemen via het telefoonnummer dat u via de boeking heeft nagelaten – ook op de plaats van afspraak.

7.2) Indien u een boeking hebt uitgevoerd voor één of meer Zitplaatsen in naam van derden, garandeert u dat deze derde de bepalingen van dit artikel en algemeen gesteld onderhavige algemene voorwaarden zal naleven.

7.3) SideTours behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de diensten te beperken of op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van SIDETOURS

8.1) SIDETOURS is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant en/of derden geleden tijdens eender welke rit.

8.2) SIDETOURS is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan SIDETOURS houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van SIDETOURS staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van SIDETOURS.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van klant (passagier)

9.1) De klant is aansprakelijk voor alle schade die voor SIDETOURS en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 10. Gevonden voorwerpen 

10.1) In het voertuig van SIDETOURS verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de klant worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij SIDETOURS te worden ingeleverd.

10.2) Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen drie jaar na de inlevering daarvan bij SIDETOURS heeft gemeld, verkrijgt SIDETOURS het eigendom.

10.3) Indien SIDETOURS door de klant achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de klant. SIDETOURS is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 11. Protest

11.1) Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend (brief met ontvangstbevestiging) op het volgende adres

SIDETOURS Maarten Mollie
Jeronimus Boschstraat 14
8510 Kortrijk (België)

11.2) Verzoeken moeten ons binnen 15 dagen na de datum van de dienst bereiken.

Logo_Sidetours

SideTours

Kijk. Luister. Proef. Voel. Een motorrit is zoveel meer dan een manier om van A naar B te gaan.

Wat we meemaken onderweg is minstens even interessant als onze bestemming. Beleef het zelf! 

Contact

Grote Markt, 8500
Kortrijk, België

Photos

SideTours-27
SideTours-25
SideTours-20
SideTours-74
SideTours-15
SideTours-44
SideTours-53
SideTours-47

© Copyright 2021 | SideTours
BE 0733.748.382