Privacybeleid & Cookies

Algemeen

Maarten Mollie – BE0733.748.382 (SideTours)

SIDETOURS zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke informatie en privacy van haar klanten en bezoekers van haar websites en van eenieder die haar Diensten in het algemeen gebruikt.

Het doel van dit Privacy- en Cookiebeleid is om u te informeren over:

 • De soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen
 • Hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door SIDETOURS, en hun eventuele partners en onderaannemers
 • De voorwaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw rechten in dit verband, overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving die van toepassing is op SIDETOURS.

Alle bewerkingen van uw persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder met Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Verordening”), en alle nationale wetgeving die van toepassing is op gegevensbescherming.

Onverminderd de keuzemogelijkheden die u op grond van dit beleid en de wet ter beschikking staan, erkent u dat u dit beleid hebt gelezen en aanvaard.

Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden, staat het u vrij geen persoonsgegevens te verstrekken. U wordt er niettemin op gewezen dat de mededeling van sommige van deze gegevens een voorwaarde is voor toegang tot de Diensten en dat bij het ontbreken van deze mededeling bepaalde functionaliteiten kunnen worden aangetast.

Artikel 1. Terminologie

De volgende termen, die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis:

“Persoonsgegevens” – iedere informatie betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon.

“Verwerking van persoonsgegevens” – elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 “Voor de verwerking verantwoordelijke” – de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of samen met anderen, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 “Ontvangers” – de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam aan wie, respectievelijk waaraan persoonsgegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft.

“Verwerker” – de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

“Gemachtigde derde” – de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het orgaan, onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker, die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

“Diensten” – toeristische zijspanritten

 “Site”: verwijst naar de website van SIDETOURS: https://www.sidetours.be/

Artikel 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

3.1) Het ophalen en afzetten vindt plaats op het bij de reservering aangegeven adres.

3.2) SIDETOURS  behoudt zich het recht voor de voorgestelde ritten te wijzigen of te annuleren indien het comfort, de veiligheid van de klanten of een technische noodzaak dit noodzakelijk maken.

3.3) SIDETOURS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verkeersopstoppingen, vertragingen, onregelmatigheden, stakingen, slecht weer, ongevallen, ernstige verwondingen, vertragingen, diefstal/verlies van voorwerpen.

Artikel 3. Op welke rechtsgrondslag gebruikt u mijn persoonsgegevens?

De verwerking is gebaseerd op :

 • Hetzij met instemming van de betrokken personen,
 • Hetzij betreffende de uitvoering en tenuitvoerlegging van een overeenkomst of precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene
 • Of op de noodzaak om te voldoen aan vigerende wettelijke of reglementaire verplichtingen
 • Of over de noodzaak om de openbare dienstverlening te verzekeren
 • Of op de noodzaak te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van SIDETOURS.

Artikel 4. Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt u over mij?

In het kader van de uitvoering van zijn Diensten en de exploitatie van zijn Sites verzamelt de Gegevensverwerker gegevens over u.

Voordat gegevens worden verzameld, wordt u meegedeeld of de gevraagde persoonsgegevens moeten worden ingevuld dan wel of dit facultatief is.

De met een asterisk gemerkte gegevens in een registratie- of verzamelformulier zijn verplicht. Indien deze niet worden verstrekt, heeft de betrokkene geen toegang tot en geen gebruik van de diensten of kan hij niet voldoen aan een verzoek dat aan een formulier is gekoppeld.

De overige zijn facultatief en het niet verstrekken ervan zal geen invloed hebben op de levering van beloofde diensten of antwoorden op verzoeken om informatie, hoewel het de relevantie ervan kan beperken.

In het bijzonder kan SIDETOURS de volgende gegevens van u verzamelen:

 • Identificatiegegevens: naam; achternaam; voornamen, telefoonnummer, e-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot de commerciële relatie: klantnummer, verzoeken om documentatie, verkochte diensten, bestellingen;
 • Gegevens in verband met inschrijvingen voor de nieuwsbrief: titel, naam, voornamen, e-mailadres;
 • Contactgegevens: uitgewisselde correspondentie, datum en tijdstip van berichten
 • Professionele gegevens: professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer
 • Verbindingsgegevens: IP-adres, door de gebruiker geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van raadpleging

Artikel 5. Voor welke doeleinden verwerkt u mijn gegevens

SIDETOURS kan uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om de voorgestelde diensten uit te voeren en om actuele, correcte en relevante informatie over u bij te houden, in het bijzonder om te voldoen aan een of meer van de hieronder vermelde doeleinden:

 • Het beheer van klantenreserveringen
 • Het beheer van verzoeken om informatie en documentatie;
 • Het verzenden van verzoeken, promotie- en informatieve berichten via e-mail, post, sms;
 • De organisatie van wedstrijden, loterijen en alle andere promotionele acties;
 • Het delen van informatie op sociale netwerken;
 • Het beheer van de meningen van mensen;
 • Het beheer van professionele partners;
 • De realisatie van statistieken van de frequentie van de Websites;

Bovendien kan SIDETOURS persoonsgegevens verzamelen voor andere doeleinden, waarbij zij erop toeziet dat de voorafgaande toestemming van de betrokken personen wordt verkregen of op basis van een legitiem belang, met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden.

Artikel 6. Hoe en hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

SIDETOURS bewaart uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze werden verzameld of gedurende de maximale bewaarperiode die door de toepasselijke wetgeving in Frankrijk wordt voorgeschreven.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste maximale opslagperioden die van toepassing zijn, afhankelijk van de doeleinden waarvoor SIDETOURS uw gegevens mogelijk moet verwerken.

Deze maximumperiodes zijn van toepassing, tenzij u vóór het verstrijken van deze periodes verzoekt om verwijdering of stopzetting van het gebruik van uw gegevens, om een legitieme reden die niet in strijd is met een wettelijke verplichting die aan SIDETOURS is opgelegd.

Voor welke doeleinden en voor welke duur gebruikt SIDETOURS uw personengegevens:

 • Beheer van reserveringen:
  Verwijdering vanaf het moment dat de reservering is gehonoreerd
 • Promotie- en getrouwheidsacties, commerciële werving:
  3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie of het laatste contact geïnitieerd door de klant of prospect
 • Verrichtingen in verband met vergelijkende onderzoeken:
  Tot het einde van het spel en de prijsuitreiking
 • Beheer van de nieuwsbrief:
  Totdat de persoon zich afmeldt
 • Beheer van verzoeken om toegang tot en rectificatie van gegevens:
  1 jaar na ontvangst van de verzoeken
 • Doelgroepmeting en aanpassing van websites en mobiele toepassingen, beheer van cookies:
  13 maanden

Artikel 7. Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor het personeel van de interne diensten van SIDETOURS, dat gemachtigd is om er toegang toe te hebben. De persoonsgegevens die op een Site of een formulier worden verzameld, zijn bestemd voor de verstrekker van het document (wiens identiteit op het verzamelformulier wordt vermeld).

In het geval dat SIDETOURS de gegevensverwerking toevertrouwt aan onderaannemers, zal zij enkel een beroep doen op onderaannemers die voldoende garanties bieden met betrekking tot de uitvoering van gepaste technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van betrouwbaarheid en veiligheid vereist door de toepasselijke regelgeving en de bescherming van de rechten van personen garandeert.

In overeenstemming met de geldende regelgeving kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan organen, rechtshulpverleners en ministeriële ambtenaren die hiertoe krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling gemachtigd zijn, in het kader van een bijzondere opdracht of de uitoefening van een recht op communicatie. Wanneer SIDETOURS geconfronteerd wordt met een verzoek om communicatie van een derde op basis van een tekst, vergewist SIDETOURS zich ervan dat de bepaling in kwestie van kracht is en dat deze daadwerkelijk voorziet in een recht op communicatie ten gunste van de verzoeker. SIDETOURS zal erop toezien dat alleen de in de tekst voorziene gegevens of, in geval van onnauwkeurigheid van deze laatste, alleen de gegevens die haar strikt noodzakelijk lijken om het gewenste doel te bereiken, worden doorgegeven. De mededeling van gegevens geschiedt volgens methoden die de veiligheid ervan waarborgen, door de aangehouden maatregel aan te passen aan de aard van de gegevens en de risico’s die zij inhouden.

Artikel 8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligt?

Rekening houdend met de evolutie van de technologieën, de uitvoeringskosten, de aard van de te beschermen gegevens alsook de risico’s voor de rechten en vrijheden van de personen, legt SIDETOURS alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens en een aan het risico aangepast beveiligingsniveau te waarborgen.

Artikel 9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen en met wie moet ik contact opnemen?

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens (recht om te worden vergeten), beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Wanneer het gaat om gegevens die niet als verplicht zijn aangemerkt en waarvoor u toestemming hebt gegeven om ze te verstrekken en te laten verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

U kunt ook aanvullende rechten hebben waarin de nationale wetgeving voorziet, zoals de vaststelling van richtlijnen met betrekking tot het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met

Per post: SIDETOURS,

Jeronimus Boschstraat 14, 8510 Marke (Kortrijk – België)

Per e-mail: hello@sidetours.com

In het kader van deze verzoeken bevelen wij u aan een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.

Indien u, nadat u contact met ons hebt opgenomen, van mening bent dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet worden geëerbiedigd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL of bij de toezichthoudende autoriteit in uw woonplaats.

Artikel 10. Wat is het doel van cookies op onze Website?

De websites van SIDETOURS maken gebruik van cookies om zich aan te passen aan de voorkeuren van de gebruikers en om de webpagina’s te optimaliseren. Om u in staat te stellen verbinding te maken met de site en diensten en deze te personaliseren, worden cookies of andere technologieën gebruikt. Deze cookies vergemakkelijken de navigatie en verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de websites. Een cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, …) die wij kunnen lezen bij uw volgende bezoeken. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te configureren, zoals hieronder aangegeven. De toegang tot bepaalde diensten en onderdelen van de site kan in dat geval worden gewijzigd of zelfs onmogelijk worden gemaakt. Het doel van de op de site geïnstalleerde cookies is om

 • om de monitoring van publieksstatistieken mogelijk te maken (Google Analytics)
 • op sites met login, om de sessie actief te houden
 • communicatie langs elektronische weg mogelijk maken of vergemakkelijken
 • om inhoud te delen op sociale netwerken
 • om de keuze voor het aanvaarden van cookies vast te leggen

Artikel 11. Hoe stel ik mijn cookies in?

Cookies weigeren

U kunt het accepteren van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te configureren, met name op de volgende manier

    Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

    Voor Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

    Voor Google Chrome 4, Google Chrome 8 en hoger: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

    Voor Safari: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

    Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

In voorkomend geval wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat de toegang tot bepaalde diensten en onderdelen van de site in dat geval kan worden gewijzigd of zelfs onmogelijk kan worden gemaakt.

Hoe lang cookies worden bewaard, hangt af van het soort cookie. Wij gebruiken voornamelijk cookies die zichzelf vernietigen na het einde van de verbinding. In dit geval worden ze sessie- of navigatiecookies genoemd. Een logbestand stelt ons ook in staat om alle bezoeken aan onze webpagina’s of het downloaden van verschillende bestanden die op onze sites beschikbaar zijn, gedurende een periode van 6 maanden te registreren. Ten slotte wordt de informatie over uw toestemming voor cookies maximaal 13 maanden bewaard. Cookies worden voor interne doeleinden gebruikt en zijn niet toegankelijk voor derden.

Google Analytics en privacy

Wij gebruiken Google Analytics om uw activiteit op onze sites te volgen en om te zien hoeveel gebruikers onze pagina’s bezoeken en welke inhoud en pagina’s worden bekeken. De analyse is anoniem. De Google Analytics-cookies worden op uw computer opgeslagen en kunnen worden overgebracht naar een server van Google in de VS, waar ze worden opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, en voor zover deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken.

Artikel 12. Wijzigingen in dit beleid

Indien SIDETOURS dit Beleid wijzigt of indien de wet dit vereist, zal dit op onze websites worden gepubliceerd en van kracht worden zodra het wordt gepubliceerd. Daarom nodigen wij u uit om deze bij elk bezoek te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de laatste versie die permanent op onze websites en toepassingen beschikbaar is.

Logo_Sidetours

SideTours

Kijk. Luister. Proef. Voel. Een motorrit is zoveel meer dan een manier om van A naar B te gaan.

Wat we meemaken onderweg is minstens even interessant als onze bestemming. Beleef het zelf! 

Contact

Grote Markt, 8500
Kortrijk, België

Photos

SideTours-27
SideTours-25
SideTours-20
SideTours-74
SideTours-15
SideTours-44
SideTours-53
SideTours-47

© Copyright 2021 | SideTours
BE 0733.748.382